တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထုိင္းအသင္းဗိုလ္စြဲ | DVB