တလုေတၳာ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ဖယ္ရွားခဲ့သည့္အေပၚ ရြာသား ၅၀၀ ခန္႔ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB