စစ္ကိုင္းတုိင္း စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ | DVB