သမ၀ါယမကို ငွားထားသည့္ အခန္းငွားခမ်ား ႏိုင္ငံ၀င္ေငြ က်ပ္သန္း ၅၃၀ ေက်ာ္နစ္နာေန | DVB