စလင္းၿမဳိ႕အနီး ငလ်င္လႈပ္၊ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္း ငလ်င္ ၂၁၄ႀကိမ္လႈပ္ခဲ့ | DVB