ထင္ရွားသည့္ မြန္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ေငြသိမ္း ၉၆ ႏွစ္ ကြယ္လြန္ | DVB