ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံု (၂) က က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားကို  အင္အားသံုးဖယ္ရွားမႈ မျဖစ္သင့္ဟုဆို | DVB