ျမစ္ေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားေမ်ာပါမည္ကုိ ရွားေတာရြာသားမ်ား စုိးရိမ္ | DVB