အိမ္ယာမဲ့မ်ားကို လူကုန္ကူးသူမ်ားဟု စြပ္စြဲမႈေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ လင္ေစလိုဟန္ (႐ုပ္သံ) | DVB