တယ္လ္ဆာကုမၸဏီအေၾကာင္း ေရးသားခဲ့မႈ ဒဏ္ေၾကးေပး ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ဥကၠ႒ေျပာ | DVB