ျမန္မာ-႐ုရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံေရးရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိး | DVB