ရန္ကုန္တိုင္းဘတ္ဂ်က္တြင္ ပလပ္စတစ္ကုလားထိုင္ ၁လံုး က်ပ္ ၇ေသာင္းေတာင္းခံထား | DVB