လမ္းအႏၱရာယ္္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မေအးေသာင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB