ရထားလမ္းေဖာက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္နစ္နာသည့္ နတ္ေမာက္ေတာင္သူမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးမရ | DVB