ခ်ီလီ၊ ကိုလံဘီယာႏွင့္ မကၠဆီကို ဒ႐ုုန္းျဖင့္တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ကူညီခဲ့ဟု ဗင္နီဇြဲလားစြပ္စြဲ | DVB