ဘားအံမွ ေနျပည္ေတာ္ထိ ခရီးရွည္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပသူမ်ား ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ေရာက္ရွိ | DVB