ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္းကမွ စြက္ဖက္ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB