ရွမ္းက်ားေခါင္းပါတီ ျပင္ဦးလြင္တြင္ မဲဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ ဟန္႔တားခံရ | DVB