လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးမႈ ေတာင္သူမ်ား သတင္းစာရွင္လင္းပြဲျပဳလုပ္ | DVB