လစ္ဗ်ားတြင္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ အိမ္ႏွင့္ဆိုင္ခန္းမ်ား ပ်က္စီး၊ ထရီပုိလီေလဆိပ္ ပိတ္ခဲ့ရ | DVB