နီကာရာဂြါ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ေနစရာမရွိ၍ ေကာ္စတာရီကာ လမ္းမ်ားေပၚ စခန္းခ်ေနထုိင္ | DVB