ခ်ီလီဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂ ပါး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္စာကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လက္ခံ | DVB