ျမင္းႏွင့္လွည္းအစား ဂ်စ္ကားႏွင့္ျမင္းတြဲဖက္သံုးျပဳႏိုင္သည့္ အံ့ဖြယ္စီးေတာ္ယာဥ္ (႐ုပ္သံ) | DVB