႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို လႊတ္ေပးရန္ ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တိုက္တြန္း | DVB