ရန္ကုန္တြင္ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရရွိ | DVB