သမၼတႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ ႐ုပ္ပံုသံုး မဲဆြယ္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီ အမတ္ေလာင္းကို ကန္႔ကြက္ | DVB