ေကအန္ယူႏွင့္ တပ္မေတာ္တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ကိစၥ အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေပးေန | DVB