လုခ္ေရွာ၊ မာတာႏွင့္ ဟာရဲယားတုိ႔ကုိ အသင္းတြင္ ဆက္ရွိေစခ်င္ဟု ေမာ္ရင္ဟုိေျပာ | DVB