ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕၀င္ဘီးခြန္ေကာက္ခံသည့္ ဂိတ္အားလံုး ဖ်က္သိမ္းမည္ | DVB