အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္အိမ္ရာျပႆနာ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ အေလးထားသင့္ဟုဆုိ | DVB