စစ္မႈမထမ္းရေစရန္ ဝိတ္တက္ေအာင္လုပ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားေက်ာင္းသားမ်ား စစ္ေဆးခံရ | DVB