ဆ႒မတန္းေက်ာင္းသူ ကိုယ္၀န္ ၅ လရမွ မုဒိမ္းက်င့္ခံရေၾကာင္းသိရ၍ မိခင္က အမႈဖြင့္ | DVB