စူပါတိုက္ဖြန္း မုန္တိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ | DVB