စစ္ကိုင္းတိုင္း လံုနယ္ဝန္ႀကီးဌာန လႊတ္ေတာ္မွကတိမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမ်ားဆုံးက်န္ | DVB