ေရႊတိဂုံေစတီ အေရာင္မွိန္ေရႊစင္ျပား အရည္အေသြးမျပည့္ပါက တရားစြဲႏုိင္ဟု ေဂါပကေျပာ | DVB