ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ | DVB