ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေၾကာင္မေလးကို အဝတ္ေျခာက္ခံစက္ထဲထည့္ သတ္ခဲ့သူ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီး | DVB