ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ဂိတ္ ၂ ခုကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ | DVB