အီဖယ္တာဝါတြင္ အလငး္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ျပဳလုပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB