ဗင္နီဇြဲလားေျပာငး္ေရႊ႕သူမ်ားအေရး ဝုိင္းဝန္းေျဖရွင္းၾကရန္ တုိက္တြန္း | DVB