“အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရေအာင္ တရားခံေတြရဲ႕ ဖခင္က ပိုက္ဆံေတြေပးခဲ့တယ္” | DVB