ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း ေပါက္ကြဲမီးေလာင္၊ လူ ၆ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB