လုိက္ေဘးရီးယားသမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဝီယာ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ေျခစမ္းပြဲတြင္ ပါဝင္ကစား | DVB