ဦးေခါင္း ၂ လံုး၊ မ်က္လံုး ၃ လံုးပါ ထူးျခားအံ့ဖြယ္ ႏြားေပါက္ကေလး (႐ုပ္သံ) | DVB