ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းကို အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ျပဳစုထား | DVB