ေျမာက္ကယ္႐ုိလုိင္းနားကို ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ | DVB