ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္အားျဖည့္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ သေဘာတူ | DVB