ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး အျငင္းပြားမႈ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ အင္ဒုိႏွင့္ ဗီယက္နမ္ သေဘာတူ | DVB