ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈ အေရးယူရန္မရွိဟု ကတိေပး | DVB