႐ုရွားတြင္ က်ငး္ပေနသည့္ အႀကီးဆုံးစစ္ေရးစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို သမၼတ ပူတင္ ၾကည့္႐ႈ (႐ုပ္သံ) | DVB